dnes je 3.7.2020

Input:

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je fyzická osoba

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.15.11
Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO – dárcem je fyzická osoba

Blažena Petrlíková

Darovací smlouva – dárcem je fyzická osoba

(PRO ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY)

Smluvní strany:

Jméno a příjmení:…………………….

Trvalý pobyt: adresa včetně směrovacího čísla

Datum narození: …………………….

(dále jen „dárce“),

a

Název: název ŠPO tak, jak je uveden v rejstříku

Sídlo: …………………….

IČO: …………………….

Registrace: …………………………………..

Akreditace MŠMT: …………………………………..

Číslo účtu: ……………………. vedeného u peněžního ústavu: …………….

Zastoupený jméno a příjmení ředitele ŠPO (var. statutárního zástupce ŠPO)

(dále jen „obdarovaný“),

uzavřeli podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu:

Článek I

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru v částce ……………. Kč (slovy: ……………….……….), která bude převedena na účet obdarovaného číslo………..… /kód banky, vedený u peněžního ústavu ……………………………………

1.2 Poskytnutý dar je určen na financování hlavního poslání ŠPO, jmenovitě na .………………… …………………………….. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Článek II

Práva a povinnosti dárce

2.1 Dárce se zavazuje obdarovanému předmět daru bezplatně převést do vlastnictví, a to nejdéle do třiceti dnů od podpisu této smlouvy.

2.2 Povinnost darovat se vztahuje i na dědice dárce, pokud ten před poukázáním částky zemře. Pak se jedná o odkaz ve smyslu § 2063 NOZ.

2.3 Dárce má právo od smlouvy odstoupit a požadovat na obdarovaném odevzdání daru, nebo dokonce poskytnutí daru obdarovanému odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti.

2.4 Dárce může odepřít poskytnutí daru a odstoupit od této smlouvy v případě zániku právní osobnosti obdarovaného, v případě jeho úpadku nebo v případě prokázaného vážného porušení školského zákona nebo právního předpisu, podle kterého byl obdarovaný založen nebo zřízen.

2.5 Dárce si vyhrazuje právo ověřit u obdarovaného způsob užití daru nahlédnutím do příslušných účetních a jiných dokladů souvisejících s využitím poskytnutého daru.

2.6 Současně má dárce právo požadovat na obdarovaném potvrzení o tom, že dar na účet v bance přijal.

Článek III

Práva a povinnosti obdarovaného

3.1 Obdarovaný má právo, aby mu slibující dárce nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.

3.2 Obdarovaný má právo dar odmítnout, nebo pokud jej již obdržel, tak dárci vrátit, pokud úmyslem dárce bylo obcházení např. daňových zákonů, nebo dokonce jejich porušování, případně pokud jsou úmysly dárce v rozporu s jinými právními předpisy.

3.3 Obdarovaný touto smlouvou prohlašuje, že dárci