dnes je 1.10.2020

Input:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - se zohledněním směrnice GDPR

15.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.45
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – se zohledněním směrnice GDPR

Mateřská škola Slunečnice., Praha 10 - Zahradní Město, Slunečnicová 23

Registr.č. …………………….. Č.j. : ………………

Žádám jako zákonný zástupce dítěte :

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................. rod. č. ..................................

Datum narození: ......................... národnost …………místo nar..………………… zdrav. P. .………………………...

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................………………

na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Slunečnice., Praha 10 – Zahradní Město

Zákonní zástupci dítěte:

Matka: jméno ………………..……. příjmení ………………………. dat.nar……………… Telefon……………………………………………email……………………………………………...

Otec: jméno ………………………… příjmení ……………………… dat.nar. …………….. Telefon……………………………………………email……………………………………………...


Souhlas k evidování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR). Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.

Vyjadřuji svůj souhlas se shromažďováním následujících osobních údajů takto (nehodící se škrtněte):

V případě přijetí dítěte do Mateřské školy Slunečnice může škola pořizovat fotografie a video záznamy mého dítěte, které budou použity jen pro potřeby prezentace dětských aktivit na webových stránkách naší školy. Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte do výše uvedené školy.

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM

Údaje, které shromažďujeme na základě zákona, evidujeme po zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.

Seznámil jsem se s kriterii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se s ŠVP Mateřské školy a beru ho na vědomí. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné.