dnes je 2.12.2023

Input:

Komentář k plánované novele vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - jaké změny čekají (nejen) dětské skupiny?

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3
Komentář k plánované novele vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – jaké změny čekají (nejen) dětské skupiny?

Mgr. Lenka Polášková

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., se dotkne oblasti předškolní péče, včetně péče o dítě v dětské skupině. Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nově v § 5 odst. 1 písm. d) zakotvuje v rámci podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině i podmínky požární ochrany. Návrh nové úpravy požární ochrany staveb nebo jejich částí užívaných pro provoz dětských skupin částečně nahradí a doplní současnou úpravu dotýkající se stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení.

Nezbytnost úpravy vyhlášky je odůvodněna tím, že unijní právní úprava i právní řád České republiky předpokládají zajištění požární ochrany staveb, která musí být dostatečná s ohledem na sledovaný záměr, kterým je ochrana života a zdraví osob a majetku před požáry. Stanovení konkrétních prostředků požární ochrany staveb je nutné ve vztahu k prostorám, kde je poskytována péče o dítě v dětské skupině.

Z důvodu zajištění adekvátní bezpečnosti dětí tak zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zakotvuje podmínky požární bezpečnosti pro zápis do evidence poskytovatelů, respektive podmínky pro prostory, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Ustanovení § 16 odst. 4 písm. b) zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pak stanovuje, že k žádosti o udělení oprávnění žadatel uvede doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu.

Podmínky požární ochrany pro stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení jsou aktuálně upraveny v § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. (dále jen "vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb"), nicméně tyto vyhlášky neodrážejí novou právní úpravu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Současná úprava se dotýká primárně podmínek požární ochrany u školských zařízení, včetně mateřských škol, ale opomíjí podmínky požární ochrany u dětských skupin. V případě aplikace předmětných ustanovení i na stavbu nebo její část, ve které se nacházejí prostory, v nichž má být poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, by mohlo docházet ke komplikacím. V případě dětských skupin je totiž nutno lépe reflektovat případy, kdy bude dětská skupina umístěna toliko v části stavby, tj. prostor dětské skupiny nemusí zabírat celou stavbu, což je častější jev než např. v případě mateřských škol. S ohledem na možný omezený počet dětí v dětských skupinách by pak pro tyto skupiny bylo s ohledem na ekonomickou náročnost problematické splnění všech podmínek nastavených pro školská zařízení s větším počtem dětí.

Cílem návrhu je zachování dostatečné požární ochrany staveb, ve kterých budou prostory užívané pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Účinnost je navržena ke dni 1. ledna 2023, vyjma ustanovení § 23a, která nabývají účinnosti 1. ledna 2024. Jedná se o zmírnění dopadů nové právní úpravy na provozovatele dětských skupin. Jednoroční lhůta je považována za dostatečnou k úpravě stavby podle nových podmínek používání stavby ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu s prováděným zákonem. Zmocnění k vydání prováděcího předpisu vyplývá z § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

Ve vztahu k požární bezpečnosti vycházejí základní požadavky na stavby z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS. Podle tohoto nařízení musejí stavby jako celek i jejich jednotlivé části vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musejí stavby při běžné údržbě plnit základní požadavky na stavby, kdy musí být v případě požární bezpečnosti stavba navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce, byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře, bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby, obyvatelé mohli stavbu opustit nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni a aby byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

Komentáře k plánovaným změnám jednotlivých částí ustanovení § 23

Z důvodu rozšiřování zákonných možností týkajících se způsobů organizované péče o děti ve věku před zahájením povinné školní docházky (dětské skupiny, péče v denním režimu atd.) reálně dochází k shromažďování většího počtu dětí ve stavbách nebo jejich částech, jejichž úroveň preventivních opatření pro zamezení vzniku požáru neodpovídá standardům kladeným v současnosti právními předpisy na obdobná účelová zařízení (mateřské školy). Tyto stavby současně s ohledem na svoje stavebně-konstrukční řešení mnohdy neumožňují rychlý, efektivní a bezpečný zásah jednotek požární ochrany, a zvyšují tak míru rizika zranění nebo úmrtí osob (dětí) v důsledku vzniku požáru. S ohledem na primární potřebu zajistit odpovídající shodnou úroveň ochrany dětí před rizikem vzniku požáru se přistupuje k novelizaci předmětného ustanovení. Nově se sjednocují pravidla na úseku technických podmínek pro navrhování staveb, jejichž skutečným způsobem užívání má být provozování zařízení péče o děti před zahájením povinné školní docházky.

Odstavec 1

Je stanoveno, že se stavba nebo její část užívaná k činnosti školy, školského zařízení nebo určená k zajištění pravidelné, dlouhodobé a opakující se péče o děti před zahájením jejich povinné školní docházky navrhuje podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Oproti původnímu znění odstavce 1, který se vztahoval výhradně na stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení, došlo k rozšíření i o dětské skupiny provozované podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odstavec 2

Obsahuje původní požadavek uvedený v § 23 odst. 4. Zásadní změna zde tedy není.

Odstavec 3

Je v podstatě upraveným původním odstavcem 2, který nově reflektuje i specifické případy staveb, ze kterých je únik z podzemního podlaží nebo z vyššího než druhého nadzemního podlaží možný přímo na volné prostranství (stavba umístěná např. ve svahu).

Odstavec 4

Obsahuje původní požadavek uvedený v § 23 odst. 6. Zásadní změna zde tedy není.

Odstavec 5

Obsahuje původní požadavek uvedený v § 23 odst. 8. Zásadní změna zde tedy není.

Komentáře k plánovaným změnám jednotlivých částí ustanovení § 23a

V tomto ustanovení jsou stanoveny požadavky na prostory, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Tyto požadavky jsou platné pro užívání těchto prostor v návaznosti na změnu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nahrávám...
Nahrávám...