dnes je 6.2.2023

Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním

On-line kniha, s níž se stanete školou, která skutečně rozvíjí nadání svých žáků, a na druhé straně dokáže ve vzdělávání podpořit sociálně znevýhodněné žáky

1. tematický celek Podpora nadání ve školách:

Jednou z oblastí, kterou rozebíráme, je vhodné nastavení systému podpory nadání ve škole. Další oblastí je rozvoj EQ (emoční inteligence) nadaných dětí, dále podpora vhodných návyků a morálně-volních a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných dětí a studentů.

Jaká jsou v současné době očekávání rodičů v oblasti rozvoje jejich dětí od školy? Očekávání rodičů od školy lze rozdělit do tří základních oblastí:

 • výuka,
 • klima,
 • osobnostní rozvoj.

Někdy bývá zájem zúžen jen na první z nich – výuku a rozumový rozvoj. Dnes jsou ale kladeny stejně vysoké požadavky i na klima ve třídě / škole a na osobnostní rozvoj žáka. Pokud škola chce být pozitivně vnímána jako škola, která skutečně rozvíjí a pečuje o nadání a talent svých žáků, musí mít dobře zvládnuty všechny tři oblasti. Kvalita prostředí je velmi významná, protože pokud není klima školy bezpečné, podporující a pozitivní, celkový vý­kon a efektivita žáků jdou prudce dolů. Pro osobnostní rozvoj je stále důležitější individualizace. Realizace je velmi náročná, navíc klade na školy a učitele úplně nové nároky a požadavky.

Autor tohoto celku Mgr. Miloslav Hubatka analyzuje jednotlivé klíčové oblasti a podoblasti.

2. tematický celek Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Nejdříve charakterizujeme skupinu žáků, u kterých můžeme identifikovat nějaké sociálně podmíněné znevýhodnění; následuje popis systému podpůrných opatření pro danou cílovou skupinu žáků v souladu se současnou legislativou, to znamená v podobě, ve které jsou podpůrná opatření dostupná žákům, učitelům i školám.

Dále jsou stručně popsány dvě specifické skupiny, které patří mezi žáky se sociálním znevýhodněním:

 • žáci s odlišným mateřským jazykem a
 • žáci ze sociálně vyloučených lokalit – s důrazem na jejich potřeby a specifika podpory.

Poté je pozornost zaměřena na porozumění fenoménu jazykových bariér, které pro mnohé žáky mohou znamenat vůbec největší překážku v úspěšném zapojení do školní výuky.

Poslední tři dílčí kapitoly jsou pak věnovány tématům, která jsou často důležitá pro školní praxi, a sice:

 • možnostem zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků,
 • spolupráci mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte a také
 • dílčím aktivitám zajišťovaným neziskovými organizacemi (nejen v sektoru sociálních služeb), jejichž činnost sice patří do mimoškolního prostředí, avšak na výsledky školního vzdělávání znevýhodněných žáků může mít značný vliv.

Komu on-line kniha „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“ nejvíce pomáhá?

 • Ředitelům škol poradí, jak správně nastavit systém podpory nadání ve škole. Také objasní možnosti zapojení pedagogických asistentů do podpory sociálně znevýhodněných žáků, případně spolupráci mezi školou a orgány sociálně-právní ochrany dítěte.
 • Pedagogům pomůže s rozvojem EQ nadaných dětí, s podporou vhodných návyků a charakterových oblastí rozvoje osobnosti nadaných žáků. Vnímavé pedagogy naučí nejen rozpoznat sociálně znevýhodněné žáky, ale také je provede všemi možnými formami podpory těchto žáků.

Přístup na 12 měsíců

Přístup na 6 měsíců

Výhody on-line knihy „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“

 • Autoři s mnohaletými zkušenostmi srozumitelně představují možnosti podpory nadaných žáků, i žáků sociálně znevýhodněných.
 • Pomáhá nejen pedagogům s každodenní prací s žáky, ale i ředitelům s celkovým nastavením systému a klimatu ve škole.
 • Všem předplatitelům on-line knihy nabízíme odpovědní servis zdarma.
 • Související právní předpisy aktualizujeme každý den.
 • Výhody on-line zpracování:
  - související právní předpisy jsou stále aktuální,
  - můžete využívat fulltextové vyhledávání jako v běžném vyhledavači, např. Google nebo Seznam a výsledky řadit podle několika kritérií,
  - informace máte přístupné z kteréhokoliv počítače, stačí se pouze přihlásit na https://www.inkluzivne.cz/ps/.

Přístup na 12 měsíců

Přístup na 6 měsíců

Autoři on-line knihy „Podpora nadaných žáků a žáků se sociálním znevýhodněním“

1. tematický celek Podpora nadání ve školách:

Mgr. Miloslav Hubatka

Narozen 23. 8. 1968 ve Znojmě. Absolvoval Filozofickou fakultu MU Brno, obor pedagogika a historie. Pracoval přes dvacet let ve školství, z toho deset let jako ředitel školy zaměřené na rozvoj nadání žáků. Nyní pracuje jako lektor, mentor a poradce se zaměřením především na rozvoj manage­mentu škol. Věnuje se i publikační činnosti a je krajským meto­dikem podpory nadaných pro Jihomoravský kraj a členem expertního týmu Národního ústavu pro vzdělávání pro pod­poru nadaných žáků na školách.

2. tematický celek Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Mgr. Máša Bořkovcová
Mgr. Marie Bořkovcová absolvovala obor romistika na Filozofické fakultě UK, kde několik let přednášela. Působí v Nové škole, o. p. s., kde se věnuje podpoře romštiny jako živého jazyka, podpoře čtenářství u dětí na ZŠ a lektorování kurzů pro pedagogy, jejichž cílem je podpora sociálně znevýhodněných a romských žáků. Se spolkem Ašta šmé vytváří biografické komiksy na různá sociální témata: v edici Nejisté domovy byla spoluautorkou čtyř komiksů o ohrožených dětech a v komiksové trilogii o Romech O příbjehi je spoluautorkou komiksů Ferko, Albína a Keva. V organizaci Člověk v tísni koordinovala klub matek a vedla předškolní klub. Je autorkou monografie Romský etnolekt češtiny.

Mgr. Lucie Macků
Mgr. Lucie Macků má za sebou více než 15 letou praxi v oblastech sociálního začleňování, inkluzivního vzdělávání a práce s ohroženými dětmi. Mimo jiné racovala pro vládní Agenturu pro sociální začleňování i neziskové organizace podporující děti z nepodpůrného rodinného prostředí. Absolvovala studijní stáže na Durham University ve Velké Británii, Otago University a University of Canterbury na Novém Zélandu. Se znevýhodněnými či hendikepovanými klienty pracovala i v zahraničí – USA, Ukrajině, Gruzii a Maroku. Učila na Fakultě sociálních věd UK i Pedagogické fakultě ČZU. V současné době působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. je speciální pedagog, třináct let působil nejprve v přímé práci s dětmi a mladými lidmi s různými druhy postižení v pražském Jedličkově ústavu a následně ve školním poradenství ve speciálně pedagogickém centru v Kladně. Od roku 2011 se podílí na projektech na podporu škol spádových pro sociálně vyloučené (nebo sociálním vyloučením ohrožené) lokality, je autorem řady článků a studií zaměřených na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a na činnost asistentů pedagoga. V současnosti pracuje jako vyučující na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, zároveň lektoruje kurzy pro obecně prospěšnou společnost Nová škola.

 
Nahrávám...
Nahrávám...