dnes je 4.3.2024

Input:

Školní poradenské pracoviště

20.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.85
Školní poradenské pracoviště

Mgr. Marika Kropíková

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Jeho činnost vychází především z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů, dále se řídí dalšími právními předpisy České republiky.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 72/2005 Sb.)

Vyhláška definuje školní poradenské pracoviště, rozsah jeho služeb a další náležitosti upřesňující zaměření, pravidla, organizaci a náplň těchto poradenských služeb, včetně povinné dokumentace.

Veškeré poradenské služby ve škole jsou poskytovány zdarma, a to v návaznosti na tuto vyhlášku (§ 1 a § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) a § 2, odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ).

V příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., jsou definovány Standardní činnosti školy a upřesnění náplně jednotlivých pozic působících ve ŠPP včetně upřesnění dokumentace, kterou jsou pracovníci ŠPP povinni vést.

Dokumentace výchovného poradce

Výchovný poradce v souvislosti s touto vyhláškou vede následující dokumentaci:

 • Administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy v oblasti volby povolání žáků.

 • Příprava, kontrola a evidence plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 • Záznamy z jednání, konzultací, poradenských činností.

Dokumentace metodika prevence

Metodik prevence v souvislosti s touto vyhláškou vede následující dokumentaci:

 • Minimální preventivní program.

 • Přehled vzdělávacích aktivit pro učitele v oblasti prevence rizikového chování.

 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 • Písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 • Prezentace výsledků preventivní práce školy.

 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.

 • Zprávy o realizovaných preventivních programech.

 • Vedení dokumentace, evidence a administrativu související se standardními činnosti v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 • Záznamy z jednání, konzultací, poradenských činností.

Dokumentace školního psychologa

Školní psycholog v souvislosti s touto vyhláškou vede následující dokumentaci:

 • Záznamy z depistáží, diagnostik, screeningů, anket a dotazníků.

 • Záznamy z konzultací, intervencí, poradenství.

Dokumentace školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog v souvislosti s touto vyhláškou vede následující dokumentaci:

 • Záznamy z depistáží, diagnostik, screeningů, anket a dotazníků.

 • Záznamy z konzultací, intervencí, poradenství.

Všichni odborníci zapojení do práce ŠPP se podílí na tvorbě strategií primární prevence, školního vzdělávacího programu, programu poradenských služeb ve škole, minimálního preventivního programu, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, výroční zprávy.

Vybraná povinná dokumentace v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole

Název školy
Nahrávám...
Nahrávám...