dnes je 22.7.2024

Input:

Školní strategie primární prevence a strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

20.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.85.1
Školní strategie primární prevence a strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

Mgr. Marika Kropíková

Školní strategie primární prevence

Školní strategie primární prevence vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, v současné době je její platnost od roku 2019 do roku 2027 a z RVP. Zároveň musí Školní strategie respektovat a zohlednit subordinaci v rámci národní strategie prevence. Jedná se o doporučení, pokyny, směrnice, opatření ze strany oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT, krajského koordinátora prevence, metodika prevence v PPP. A v neposlední řadě Školní strategie primární prevence vychází z platné legislativy.

Obsah školní strategie primární prevence

Titulní stránka, případně logo školy. Zde se nekladou žádné překážky v kreativitě školy.

Název dokumentu: Školní strategie primární prevence.

Období, na které je Školní strategie primární prevence vydávaná (dále jen Školní strategie). Většinou se jedná o pět let.

Zpracovatel a datum vydání.

Úvod je v rozsahu cca 10 vět a definuje východisko (Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro období 2019 – 2027), cíl (naplnění cílů z Národní strategie primární prevence, vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vedení žáků ke smysluplnému využití volného času, prevence vzniku rizikového chování u dětí a mládeže) a zpracovatele (jedná se o název školy a jednotlivé pedagogické pracovníky).

Přehled legislativy, ze které Školní strategie vychází. Přehled legislativy může být uvedený i v příloze školní strategie.

Výčet vnitřních předpisů školy a směrnic školy – školní řád, vnitřní řády, směrnice ředitele školy. Mohou být uvedeny v příloze.

Základní údaje o škole. Název a adresa školy, kontakty do školy, ředitel školy a kontakty na ředitele školy, jednotliví pracovníci ŠPP včetně kontaktů.

Charakteristika školy. V této části je škola stručně charakterizována s přihlédnutím k časovému období, na které se Školní strategie vydává. Jedná se o stručnou charakteristiku prostředí, budov, vybavení, žáků, pedagogických pracovníků, vzdělávacího programu.

Úloha pedagogických pracovníků v rámci primární prevence. Výčet jednotlivých pracovníků školy, kteří mají v gesci prevenci ve škole, respektive zodpovídají za její naplňování, včetně stručného popisu jejich náplně v souladu s legislativou a pracovně právními předpisy (ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog, třídní učitel).

Spolupráce s odborníky je část, která je využívána dále při tvorbě Minimálního preventivního programu. Je to přehled organizací, institucí s působností v místě školy, včetně obecných kontaktů. Nejsou zde uváděny kontakty na jednotlivé pracovníky, ale kontakty na instituci (Policie ČR, Městská police, metodik prevence PPP, středisko volného času, lékaři, neziskové organizace, státní správa atd.). Tato část může být uvedená v příloze Školní strategie.

Financování. Nemusí být uvedeny způsoby financování primární prevence ve škole. Je ale nutné si uvědomit, že vzdělávání je v ČR bezplatné, tedy i všechny programy a aktivity v rámci primární prevence poskytované školou musí být bezplatné. Pokud chceme uvádět způsoby financování, lze definovat ve smyslu financování z rozpočtu školy, darů, příspěvků, grantů.

Principy. Školní strategie reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti trendů a vědecky ověřených postupů v oblasti primární prevence. Principy jsou vlastně shodné se zásadami efektivní primární prevence. Jsou zde uvedeny ve výčtu s krátkým vysvětlením.

Cíle Školní strategie PP

Vždy jsou uvedené čtyři druhy cílů:

Hlavní cíl, jeho úkolem je minimalizovat vznik a dopady rizikového chování ve škole. Je vlastně shodný, respektive vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro období 2019 – 2027.

Dlouhodobé cíle, které vychází ze záměrů vládních dokumentů a

Nahrávám...
Nahrávám...