dnes je 22.7.2024

Input:

115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o podpoře sportu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
219/2005 Sb.
(k 3.6.2005)
v § 4 odst. 1 ruší část věty za středníkem.
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 7 nahrazuje slova
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nové § 7a až 7e; nové přechodné ustanovení
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 7a, § 7b, § 7c, § 7d, § 7e a vkládá nový § 7g
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 2
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7d, § 7e a § 7f
178/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 1, § 1a, § 3, § 3a, § 4, § 6b, § 6c, § 6d, § 7d, § 7f; vkládá § 3b až 3f a nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 3f
49/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění, celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
§ 1a
Priority v oblasti sportu
(1)  Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.
(2)  Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.
(2)  Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
(3)  Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.
(4)  Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
(5)  Školním a vysokoškolským sportem se rozumí sport organizovaný či zajišťovaný školou nebo školským zařízením, včetně školského výchovného a ubytovacího zařízení nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, podle školského zákona, sport organizovaný či zajišťovaný fyzickou nebo právnickou osobou sice odlišnou od školy nebo školského zařízení, ale organizovaný či zajišťovaný pro školu nebo školské zařízení pro výkon jejich činností podle školského zákona a sport organizovaný či zajišťovaný vysokou školou nebo její součástí, včetně účelového zařízení pro kulturní a sportovní činnost, podle zákona o vysokých školách.
(6)  Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
(7)   Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.
(8)   Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.
§ 3
Národní sportovní agentura
(1)  Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura”).
(2)  Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(3)  Sídlem Agentury je Praha.
(4)  V čele Agentury stojí rada Agentury (dále
Nahrávám...
Nahrávám...