dnes je 13.6.2024

Input:

Pozice a role žáka ve školní třídě

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.5
Pozice a role žáka ve školní třídě

Mgr. Marika Kropíková

Dítě, které se na základě povinnosti dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dostaví k zápisu do prvního ročníku základní školy, prochází rituálem s vysokým společenským významem. Zápis do školy spolu se slavnostním prvním dnem zahájení povinné školní docházky je počátkem nové životní fáze ve vývoji a životě dítěte. Dítě získává vstupem do školy nové role, stává se žákem a spolužákem.

Každý jedinec ve skupině zaujímá nějakou pozici, nějakou roli. Tento systém pozic a rolí je přirozeným výsledkem vzájemných interakcí mezi členy skupiny a jejich individuálních zvláštností, se kterými do skupiny přichází.

Sociální pozice

Termín sociální pozice definuje místo, které jedinec zaujímá ve skupině. Pozice určuje postavení dítěte ve vztahu k ostatním členům skupiny ve smyslu podřazenosti, nadřazenosti, přiřazenosti. Dítě získává své místo v třídní hierarchii na základě svých projevů a plnění sociálních rolí ve skupině. Pozice žáka ve školní třídě je určena jeho sociální přitažlivostí, mírou prestiže, způsobem prosazování se a seberealizací i podílem dítěte na práci skupiny v průběhu dosahování skupinových cílů. Rozložení pozic vypovídá o rozdělení vlivu ve skupině, o hodnocení a posuzování jedince a o tom, jak je jedinec přijímán členy skupiny. Jedná se vlastně o výklad, jaký vztah mají ostatní členové skupiny k jedinci a jaký je jeho přínos pro skupinu.

Nakonečný (2009) určuje pozice ve skupině na základě sociálního statusu, který je definován sociometrickými parametry, tedy metodou měření vztahů ve skupině, na jejímž základě se zjišťují vzájemné výběry a odmítnutí.

Pozice ve skupině:

 • Hvězda. Má maximální hodnotu smíšeného sociálního statusu. Je to jedinec s nejvyšším součtem všech obdržených voleb pozitivních i negativních.

 • Outsider. Jedinec, který hodně volí, ale sám je volený málo nebo odmítán. Má velký počet negativních vazeb.

 • Antihvězda. Tzv. černá ovce, je to zavržený jedinec s největším počtem negativních voleb. Tento jedinec má minimální smíšený sociometrický status.

 • Izolát. Jedinec, který nevolí ani není volený. Žije izolovaně na periferii skupiny a sám se o skupinu nezajímá. Skupina ho ignoruje.

 • Jedinec s ambivalentním statusem. Má komplikovanou pozici, která je dána jeho složitou osobností. Získává velký počet pozitivních i negativních voleb, ale jeho smíšený sociometrický status se blíží nule.

 • Šedá eminence. Osoba v pozadí, která je pozitivně volená vůdcem skupiny (hvězdou) a sama kladně hodnotí lídra. Tento jedinec je poměrně nenápadný a izolovaný. Ale prostřednictvím hvězdy velmi ovlivňuje život skupiny.

Příklady jednotlivých pozic

Hvězda

Outsider

Izolát

Sociální role

Sociální role je soubor specifického, skupinou očekávaného chování, které je určené normami a souvisí s úkoly jedince a interpersonálních vztahů jedince k ostatním členům skupiny. Sociální role se utváří za účelem splnění úkolů, které jsou ve formálních skupinách výrazně diferenciované. V neposlední řadě je role závislá i na jedinečnosti jedince, na jeho osobnosti a na jeho dispozicích.

Rozlišují se následující role (podle Řezáče, 1998):

 • Alfa. Neformální vůdce skupiny. Obvykle jde o nejaktivnějšího člena skupiny, který ostatním imponuje a pro většinu členů skupiny je akceptovatelný.

 • Beta. Tzv. expert, jedinec v pozici beta má specifické předpoklady pro navrhování nebo rozvíjení různých variant řešení, která jsou prezentována vůdcem skupiny.

 • Gama. Pozice většiny členů skupiny. Jsou spíše pasivní, přizpůsobiví. Podléhají vůdci nebo se s ním alespoň identifikují.

 • Omega. Outsider skupiny. Fyzicky do skupiny patří, ale je izolován a velkou většinou členů skupiny není oblíben.

 • P role. Případně také obětní beránek, je symbolickým představitelem nepřátelské skupiny.

Sociální status

Status je aktivně vyjadřovaný danou rolí jedince ve skupině. Je to vymezení práv a povinností jedince vůči okolí. Nese s sebou očekávání jedinců celé skupiny. Rozlišují se statusy vrozené (pohlaví, rasa) a statusy získané (vzdělání, profese). Anthony Gidedens vyjadřuje status jako prestiž, kterou se určitá skupina jeví ostatním skupinám navenek. Obvykle vyjadřuje typický životní styl a způsob chování, který se od jedinců očekává.

Sociální status se může měnit, potom hovoříme o tzv. sociální mobilitě. Každý jedinec má mnoho možností, jak svůj sociální status měnit.

Role spolužáka

Pro budoucí vývoj dítěte, zejména pro rozvoj jeho sociálních dovedností, osvojování sociálních rolí, sebepojetí a pro vlastní sexuální identitu je nutný jeho kontakt s vrstevníky. Ve školní třídě se dítě stává členem skupiny, kde všichni její členové mají stejná práva a stejné povinnosti, dítě není směrem ke svým spolužákům nijak zvýhodněné, nemá výlučné postavení jako doma v rodině. Dítě při vstupu do školy musí umět potlačit a potlačuje své aktuální potřeby a egocentrické tendence a musí se podřídit normám třídy. Tato nárokovost může mít v některých případech pro dítě negativní důsledky v podobě úzkosti nebo únikových reakcí.

Jedná se o souřadnou roli, kterou můžeme označovat i termíny kamarád, vrstevník. Na míře úspěšného zvládání této role závisí prožití školních let, naučení se strategiím chování, což ovlivňuje neformální vztahy žáka v třídním kolektivu. Ve školní třídě se jedinec učí sdílet životní zkušenosti, ale také řešit problémy. Dítě nachází u vrstevníků emočně sycené vztahy, které jsou základem pro jeho další sociální vývoj. Role spolužáka je rolí nespecifikovanou a je výsledkem sdílení zkušeností s vrstevníky i výsledkem nácviku komunikačních strategií.

V mladším školním věku mají spolužáci pro dítě menší význam než učitelé, postupem času se tento stav mění směrem k vysoké potřebě uznání a sounáležitosti se spolužáky a k nižšímu vlivu učitele. Pro mladší školní věk je typické, že dítě přebírá názor učitele na jednotlivé žáky; pokud není v rozporu s názorem rodičů, je názor učitele žákem přijímán bez výhrad.

Role žáka

Role žáka není výběrovou rolí, dítě ji získává automaticky po dosažení odpovídající vývojové úrovně. Tato role přináší dítěti ve třídě vyšší sociální prestiž a má pro něj velký význam. Hodnota role je závislá do určité míry na postojích rodičů dítěte, kteří do svého dítěte vkládají a promítají své zkušenosti, naděje, obavy, které mají spojené se školou, přičemž školu vnímají buď jako povinnost nebo nutnost či nezbytný předpoklad k rozvoji dovedností dítěte anebo jako zdroj ohrožení. Dítě pak svou roli žáka chápe pozitivně či negativně.

Žák v sociální skupině školní třídy

Školní třída je formální sociální skupina, která není anonymní masou, ale získává svoji podobu, kterou jí vtiskli žáci svým osobitým chováním. Při formování žáka je důležitým faktorem jeho místo v třídním kolektivu, jeho pozice a role. Role a pozice žáka ve školní třídě vypovídají mnohé nejenom o specifikách žáka, ale i třídního kolektivu. Hrabal (1992) uvádí, že pozice a role žáka v každém případě závisejí na spolužácích a třídě jako celku a na jeho individuálních charakteristikách a dispozicích. V souvislosti s tím hovoří o třech aspektech, díky nimž žák získává konkrétní pozici ve třídě. Jsou jimi kompetence, vliv, obliba.

Školní kompetence

Jedná se o ukazatel, který je nejjednodušeji zjistitelný, protože to jsou

Nahrávám...
Nahrávám...