dnes je 13.6.2024

Input:

Příplatek za třídnictví od 1. září 2021

31.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51
Příplatek za třídnictví od 1. září 2021

JUDr. Hana Poláková

Na začátku nového školního roku pedagogické pracovníky čeká další zlepšení jejich platových podmínek. Navyšuje se rozpětí příplatku za třídnictví. Je to drobná satisfakce za dosud neschválenou novelu zákona o pedagogických pracovnících, která, pokud by byla schválena, garantuje i další navyšování platových tarifů pedagogických pracovníků s ohledem na průměrnou mzdu vyhlašovanou každoročně Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Šance na schválení novely zákona o pedagogických pracovnících je však malá.

Legislativní opora

Příplatek za třídnictví spadá do zvláštních příplatků. Podle ustanovení § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší zvláštní příplatek. Rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanoví vláda nařízením č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Mezi zvláštními příplatky upravenými v ustanovení § 8 citovaného nařízení vlády najdeme i příplatky za třídnictví.

Zvláštní příplatek určuje zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do pěti skupin stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení. Ve školství se uplatňují první dvě skupiny prací.

První skupina prací se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže

Do první skupiny prací se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života s rozpětím zvláštního příplatku 1500–1300 Kč patří:

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

Do 31. srpna 2021 sem patřily i třídnické práce. Od 1. září 2021 je zde nenajdeme.

Druhá skupina prací se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže

Do druhé skupiny prací se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života s rozpětím zvláštního příplatku 750–2500 Kč patří

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci vícesměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

2.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,

2.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,

2.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Do 31. srpna 2021 jsme zde našli i práce třídního učitele, které jsou od 1. září 2021 přesunuty do nového odstavce 3 ustanovení § 8 nařízení vlády. Podle ustanovení § 8 odst. 3 výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč. V příloze č. 5 nařízení vlády v nové části B jsou pak uvedeny práce vykonávané pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže. Jedná se o práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole. Pozici třídního učitele určuje ředitel základní školy, střední školy, konzervatoře, základní umělecké školy a vyšší odborné školy. Pozice třídního učitele se nezřizuje ve škole mateřské a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Lze pobírat pouze jeden zvláštní příplatek, s výjimkou zvláštního příplatku podle odst. 2

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek podle ustanovení § 8 odst. 2 nařízení vlády ve skupinách I. až V. a podle ustanovení § 8 odst. 3, s výjimkou zvláštního příplatku podle odstavce 2 za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Z uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanci vzniká nárok na

Nahrávám...
Nahrávám...