dnes je 22.7.2024

Input:

Hodnocení žáků s LMP (lehké mentální postižení)

10.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.7
Hodnocení žáků s LMP (lehké mentální postižení)

Mgr. Lenka Štefanová

V kontextu se vzděláváním žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) na základních školách v ČR se v následující charakteristice budeme věnovat pouze žákům s lehkým mentálním postižením (LMP). V posledních letech se označení žáka s LMR (lehká mentální retardace) postupně nahrazuje pojmem LMP. Tato změna vychází z mezinárodní terminologie, kdy se doposud používaný pojem mental retardation doporučuje nahradit pojmem intellectual disability (intelektové/mentální postižení). „Mentální postižení je snížená schopnost (disability) charakterizovaná výraznými omezeními v intelektových funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti myslet v abstraktních pojmech a dále v sociálních a praktických adaptačních dovednostech.” (AAMR 2002)

Mentální postižení se při vzdělávání projevuje jak různou mírou obtíží v učení, tak v sociální složce školní docházky. Žáci s LMP jsou na běžných základních školách vždy vzděláváni na základě IVP (individuálního vzdělávacího plánu) a velmi často také s upravenými obsahy vzdělávání zpravidla ve všech předmětech mimo předmětů s převahou výchovného charakteru.

Vzdělávání žáků s LMP přináší zvýšené nároky na vyučující, ať již nutností přizpůsobit metody a formy práce jejich vzdělávání, či zvýšenou potřebou individualizace výuky.

Častým problémem přímo souvisejícím se vzděláváním žáků s LMP je hodnocení těchto žáků. Obecně mnoho pedagogů nemá zcela jasno v tom, jak správně hodnotit žáky se SVP. Při hodnocení žáků s LMP je tato skutečnost ještě markantnější.

Žákům by měla být (v rámci IVP) v časových a obsahových plánech stanovena očekávaná úroveň výstupů podle jejich aktuálních možností. Tato úroveň primárně vychází z minimálních výstupů stanovených RVP (potažmo zpracovaných v konkrétních jednotlivých ŠVP).

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání byl schválen a vydán jako příloha opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MŠMT-28603/2016, ze dne 22. února 2016. Byl uveden do souladu s platnými právními předpisy. Zcela změněny byly kapitoly 8 a 9 upravující vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných. V kapitole 7 byl upraven učební plán tak, aby lépe umožňoval sestavit ŠVP. Do kapitoly 5 byly přidány minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Vycházejí většinou z očekávaných výstupů z přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP a slouží jako podklad pro tvorbu ŠVP, následně IVP žáků s lehkým mentálním postižením, s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně.

Minimální doporučené úrovně jsou vodítkem pro pedagogy při tvorbě IVP především v rámci třetího stupně podpory. Pro žáky bez podpory a žáky s nižšími stupni podpory nejsou využitelné. IVP je ve třetím stupni podpory vytvářen na základě ŠVP a minimální doporučené úrovně jsou cílovou úrovní, kterou lze případně překročit.

Pokud je vytvářen IVP pro žáka s podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně, mohou být případně očekávané výstupy

Nahrávám...
Nahrávám...