dnes je 22.7.2024

Input:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění (po poslední novele č. 423/2023Sb.)

11.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5.1 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění (po poslední novele č. 423/2023Sb.)

JUDr. Hana Poláková

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání upravuje:

 • podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy: celodenní (provoz déle než 6,5 hodiny, nejdéle však 12 hodin denně), polodenní a internátní provoz, lesní mateřská škola (typ mateřské školy) se zřizuje pouze s celodenní a polodenním provozem, celodenní provoz nejdéle 9 hodin denně, polodenní provoz nejdéle 9 hodin denně, mateřská škola internátní minimálně v rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně;

 • podrobnosti o organizaci mateřské školy: školní rok v mateřské škole od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku, děti různého věku v jedné třídě, zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, dohoda o docházce dítěte do mateřské školy;

 • mateřskou školu při zdravotnickém zařízení: vzdělávání dětí se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné, pokud to zdravotní stav umožňuje.

Zakomponováno v návaznosti na novelu školského zákona zavádějící „společné vzdělávání”. Podmínky k zařazení dítěte – doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce. Počty dětí ve škole (nejméně10), ve třídě (6-14).

 • rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole: vloženo ustanovení § 1c v návaznosti na zavedení povinného předškolního vzdělávání novelou školského zákona s účinností od 1. 9. 2017.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je dán 4 hodiny ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek časového rozpětí (od 7:00 do 9:00 hodin) určí ředitel a uvede jej ve školním řádu.

 • Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

Financování

Změna financování regionálního školství se plně uplatní od 1. 1. 2020. Jejím cílem se sjednotit financování tak, aby nedocházelo k neodůvodněným rozdílům ve financování obdobných provozů škol v jednotlivých krajích. Mateřské školy by měly obdržet finanční prostředky na platy svých pedagogických pracovníků (platový tarif odpovídající platovému zařazení konkrétních zaměstnanců) podle své faktické potřeby včetně normativně určených částek na jejich nenárokové složky platu. Normativní metodou by pak měly být zafinancováni provozní zaměstnanci s výjimkou zaměstnanců školní jídelny, kde se systém financování nemění. Objem finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků bude limitován maximálním počtem hodin přímé pedagogické činnosti podle rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).

PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen “pracoviště“). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

PHmax se bude snižovat v případech, kdy počet dětí ve třídě je nižší, než stanoví vyhláška. Ke snížení dojde průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

Pokud se jedná o školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o

a) 0,05násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,

b) 0,1násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a

c) 0,6násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

PHmax na asistenta pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží.

PHmax stanovený pro pracoviště se za každou skupinu pro jazykovou přípravu zvyšuje o 1 hodinu.

V příloze vyhlášky jsou pak stanoveny PHmax pro jednotlivé druhy provozů. PHmax polodenního provozu je uveden v příloze č. 1, celodenní provoz v příloze č. 2 a v příloze č. 3 najdeme PHmax internátní mateřské školy.

Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

Další novela vyhlášky vydaná pod č. 271/2021 Sb., řeší vzdělávání dětí cizinců, jejich jazykovou přípravu na plnění povinné školní docházky. Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání zvlášť pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní mateřské školy zvlášť pro jednotlivá území.

Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně. Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí cizinců. Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte cizince zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí cizinců.

Počet dětí

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy (výjimku z počtu dětí ve třídě povoluje zřizovatel podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ustanovení § 23);

Mateřská škola má nejméně

 1. 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
 2. 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
 3. 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a
 4. 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.

Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

 1. 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
 2. 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
 3. 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

Novela vyhlášky č. 280/2016 Sb. reaguje na zavedení společného vzdělávání a stanoví možnost snižování počtu dětí ve třídě, ve které se vzdělává dítě s podpůrným opatřením třetího stupně s mentálním postižením a dítě s podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně (-2 děti). Počet dětí ve třídě se sníží o jedno v případě začlenění do vzdělávání dítěte ve třetím stupni podpůrných opatření bez mentálního postižení. V případě zařazení dítěte mladšího 3 let do mateřské školy, snižuje se počet dětí ve třídě o 2 za každé dítě mladší 3 let. Nejvyšší počet dětí lze takto snížit maximálně o 6 dětí. Snížení se neuplatní v případě práva dítěte na povinné předškolní vzdělávání, a pokud k diagnostice dítěte a přiznání podpůrných opatření určitého stupně dojde v průběhu školního roku.

Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 214/2012 Sb. v návaznosti na změny ve školském zákoně účinné od 1. 1. 2012. Zavedl se nový institut tzv. „firemní mateřské školy“ a možnost přijetí dvou dětí na jedno místo v případě jeho polodenní docházky, popřípadě

Nahrávám...
Nahrávám...