dnes je 22.7.2024

Input:

Podpůrné opatření pedagogická intervence od 1. 1. 2021

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.45
Podpůrné opatření pedagogická intervence od 1. 1. 2021

Mgr. Marika Kropíková

Novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. bylo podpůrné opatření pedagogická intervence přesunuto mezi podpůrná opatření prvního stupně. Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění (dále jen vyhláška č. 27/2016 Sb.) vešla v platnost 1. 1. 2021.

Ke změně vedlo zefektivnění systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, analýzy MŠMT, zjištění České školní inspekce, praxe škol a školských poradenských zařízení a samozřejmě nutnost rychlé intervence u žáků s potřebou okamžité podpory v rámci pedagogické intervence bez prodlení a bez nutnosti vydání doporučení školským poradenským zařízením za účelem prevence školní neúspěšnosti.

Pokud budu hledat další zdůvodnění, tak musím konstatovat, že dosavadní praxe přidělování podpůrného opatření pedagogické intervence většinou nezahrnovala žáky, pro které bylo toto podpůrné opatření primárně zamýšleno (žáci s odlišnými životními, sociálními, ekonomickými a kulturními podmínkami, žáci s odlišným rodným jazykem, žáci s dlouhodobě nebo akutně nepříznivým zdravotním stavem bez jiných speciálních vzdělávacích potřeb, žáci nadaní, případně žáci mimořádně nadaní, žáci, kteří mají snížené učební výsledky z důvodu distančního vzdělávání), ale pedagogická intervence byla často poskytována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které k vyrovnání jejich vzdělávacích potřeb a na základě rovného přístupu ke vzdělávání mělo být navrženo podpůrné opatření předmět speciálně vzdělávací péče nebo měla být navržena obě dvě podpůrná opatření současně. Tím nebyly naplněny speciální vzdělávací potřeby cílové skupiny žáků pro podpůrné opatření pedagogická intervence, protože se většinou tito žáci z důvodu neexistence jiných speciálních vzdělávacích potřeb k návštěvě školského poradenského zařízení a k vydání doporučení ani nedostali. Zároveň nebyly naplněny vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami typu specifické poruchy učení, ADHD, ADD, poruchy autistického spektra, tělesné, smyslové znevýhodnění, lehké mentální postižení, vývojové poruchy řeči, ostatní poruchy řeči a psychiatrické poruchy, protože namísto potřeby cíleně zaměřeného předmětu speciálně vzdělávací péče byla těmto žákům doporučena pedagogická intervence, která z podstaty svého obsahu nepracovala s překonáním, reedukací, nápravou, atd. jejich postižení, ale byla zaměřena na doučování, které daným žákům nemohlo pomoci překonat jejich obtíže ve vzdělávání plynoucí z jejich typu postižení.

Co by měla udělat škola

Škola by měla zjistit, zda jsou u žáků v rámci 2.–5. stupně podpůrných opatření doporučená opatření pro žáky opravdu vhodná, a zda plně pokrývají jejich právo na úpravu vzdělávání. Pokud žákům nebyl přidělen předmět speciálně pedagogické péče a charakter jejich obtíží vyžaduje speciálně pedagogickou práci a podporu speciálním pedagogem, měla by se škola obrátit na školské poradenské zařízení s žádostí o úpravu doporučení z níže uvedeného důvodu:

- vyrovnání individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb žáků a v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), b), § 16 odst. 1, odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,

- s ust. § 5 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 72/2005 Sb. (žák v péči pedagogicko-psychologické poradny) / nebo § 6 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. c) (žák v péči speciálně pedagogického centra) vyhlášky č. 72/2005 Sb., vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

Nové ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb. je následující:

§ 4a

Pedagogická intervence

(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.

(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.

(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně.

(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.

Jaký žák má potřebu podporného opatření 1. stupně pedagogická intervence?

Dle mého názoru se jedná o následující žáky:

  • Žák s odlišnými životními podmínkami, odlišným

Nahrávám...
Nahrávám...