dnes je 22.7.2024

Input:

Metodická podpora asistenta pedagoga

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5
Metodická podpora asistenta pedagoga

Mgr. Lenka Štefanová

Ve školách se dnes nejčastěji setkáváme s asistenty pedagoga (AP), kteří jsou doporučováni školskými poradenskými pracovišti jako personální podpora v rámci navrhovaných podpůrných opatření.

Obecně se činnosti AP řídí vyhláškou č. 416/2017 Sb. ve znění platném od 9. 3. 2018. Tato vyhláška nově rozděluje AP do dvou skupin, a to podle náročnosti vykonávané činnosti. Liší se tím samozřejmě také výše platu těchto dvou skupin AP i podmínka jejich dosaženého vzdělání. Zmiňovaná vyhláška nově také upravuje rozsah práce AP. Možnosti úvazků pro AP byly původně čtyři, nyní se jedná o 7 možných variant. Změnil se také poměr mezi přímou a nepřímou pedagogickou činností AP. Kompetence ředitelů škol určit skutečný rozsah přímé a nepřímé činnosti přitom podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, zůstává nedotčena.

V letošním školním roce působí v naší základní škole celkem 17 asistentů pedagoga. Většina z nich nepracuje na plný úvazek. Při přepočtu jednotlivých úvazků na celé úvazky se jedná o 12,52 úvazku.

V letošním školním roce jsme se snažili o to, aby AP pracovali pokud možno v jedné třídě. Podařilo se to až na dvě výjimky, kdy se jeden asistent věnuje na 0,5 úvazku žákovi se čtvrté třídě a na 0,3889 úvazku žákovi s těžkým tělesným postižením v  deváté třídě. Další asistent pomáhá žákovi s lehkou mentální retardací (LMR) ve čtvrté třídě, a to na 0,5 úvazku, a na 0,25 úvazku žákyni v páté třídě.

Dále jsme se snažili o to, aby spolu pracovali lidé, kteří k sobě mají blízko, vyhovují si a dokážou se domluvit. Je známým faktem, že vzájemné sympatie, případně antipatie, mají na efektivitu spolupráce velký vliv. Úvazky a rozvrhy asistentů je třeba brát na zřetel při rozdělování žáků na skupiny např. pro jazykovou výuku nebo na menší skupiny při dělení více početných tříd na hlavní předměty.

Každý asistent pedagoga při nástupu do zaměstnání podepisuje obecnou náplň práce, která je rozdělena na pedagogickou náplň činnosti a na další povinnosti. Konkrétní náplň práce se pak u jednotlivých dětí na základě doporučení pedagogických pracovišť může lišit.

Na začátku školního roku, případně v průběhu školního roku, obdrží každý AP rozvrh třídy, ve které působí, a dále svůj osobní rozvrh. Snažíme se o to, aby u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) byly přítomností AP pokryty hlavní předměty. Dále obdrží každý AP kopii doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterému je primárně určen.

Školní speciální pedagog na začátku školního roku připraví všem třídním učitelům aktualizovaný seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dále podklady pro tvorbu IVP. Asistenti pedagoga se pak seznámí se všemi doporučeními pro žáky ve třídě, kde jim AP poskytují podporu. AP (stejně jako pedagog) by měl mít přehled o tom, které děti ve

Nahrávám...
Nahrávám...