dnes je 22.7.2024

Input:

Pedagogická zpráva mateřské školy

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.67 Pedagogická zpráva mateřské školy

PEDAGOGICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vzor
Informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka jsou podkladem pro vyšetření dítěte v PPP

(podrobně zpracuje třídní učitel ve spolupráci s pedagogy dalších předmětů, s výchovným poradcem, školním psychologem, školním speciálním pedagogem atd.)

Jméno a příjmení dítěte_______________________________________________

Datum narození______________________________________________________

Trvalé bydliště_______________________________________________________

Jméno matky________________________ telefon:____________________________

Jméno otce_________________________ telefon:____________________________

Název a adresa kmenové školy, třída, telefon:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

MŠ navštěvuje od:

Zpráva je podkladem:

k prvotnímu vyšetření ke kontrolnímu vyšetření

  1. Dosavadní provedená opatření ke zlepšení prospěchu nebo chování žáka

Dítěti byla poskytována podpora (označte):

asistent pedagoga školní spec.pedagog školní psycholog další pedag. pracovník

Forma vzdělávání žáka (označte):

Plán pedagogické podpory Individuální vzdělávací plán

  1. Situace v kmenové třídě dítěte (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Celkový počet dětí ve třídě:

Počet dětí se SVP s přiznanými podpůrnými opatřeními I. stupně:

II. - V. stupně:

Počet dětí nadaných:

Počet dětí třídy, kterým je poskytována podpora - asistentem pedagoga ………………………….

- školním psychologem ………………………….

- školním spec. Pedagogem ……………………

- dalším pedag. Pracovníkem …………………..

Důvody vyšetření (podrobný popis problémů):

Pedagogická diagnostika dítěte:

Napište prosím Vaše postřehy k jednotlivým oblastem:

Motorika (hrubá motorika, jemná motorika, gesta, mimika, neklid, celková pohyblivost zvýšená, pasivita, sebeobsluha, stereotypní pohyby…):

Grafomotorika (grafomotorika, preference ruky, střídání rukou při kreslení…):

Řeč (patlavost, chudá/bohatá slovní zásoba, vyjadřování jednoslovné,v jednoduchých větách/ rozvinuté vyjadřovací schopnosti, komunikační dovednosti, nemluvnost (mutismus), s kým se stydí mluvit, zvláštnosti v řeči jako agramatismy, záměna zájmen, neologismy, echolálie, jakou řečí se doma s dítětem mluví…):

Pozornost a pracovně - volní vlastnosti (schopnost soustředění během volné hry/ řízené činnosti, pracovní charakteristiky jako pečlivost, snaživost, vytrvalost, pomalost, zbrklost, chaotičnost,nesamostatnost, je/není vědomí úkolu…):

Hra (oblíbená/ neoblíbená hra, činnost, zájmy, fantazijní hra, navázání kontaktu s dětmi, kooperace při hře s

Nahrávám...
Nahrávám...