dnes je 22.7.2024

Input:

Příklad individuálního vzdělávacího plánu (Barbora S.)

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13
Příklad individuálního vzdělávacího plánu (Barbora S.)

Mgr. Lenka Štefanová

Individuální vzdělávací plán

Jméno a příjmení žáka Barbora S.
Datum narození
Bydliště
Škola
Ročník první Školní rok 2018/2019
ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP
Kontaktní pracovník ŠPZ
Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka Psychiatrická péče.V případě potřeby medikace (zajistí rodiče).
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne: 3. 9. 2018
Zdůvodnění:
Možnost ovlivnění školních výkonů dg. ADHD syndrom s vyjádřením všech tří složek – hyperaktivity, impulsivity, nepozornosti.
Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP): Získat základní dovednosti v oblasti čtení, psaní a počítání v rámci 1. ročníku bez větších obtíží a stresu pro dívku.
Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP: Český jazyk, matematika, prvouka
Podpůrná opatření
Metody výuky (pedagogické postupy) - Pozornost ověřovat častým očním kontaktem a kontrolními otázkami.- Užívat jasné a stručné pokyny a okamžitou zpětnou vazbu, stanovit pravidla chování a řád, vymezit hranice a důsledně kontrolovat jejich dodržování.- Zajistit strukturu prostředí, činností a předvídatelnost. Jasná a konkrétní motivace. Kompenzovat zkrácení doby pozornosti, nepoukazovat na tiché odklony a možné výkyvy ve výkonech.- Zadávat krátké a krátkodobé úkoly, dodržovat zásadu "málo a často", vhodně motivovat k dokončení zadaných úkolů. - Respektovat individuální tempo žákyně.- Při výkyvech nálady nebo únavě umožnit relaxaci a úkol dokončit později nebo splnit jen jeho část.- Často chválit, kladně ocenit snahu a dílčí úspěchy.
Úpravy obsahu vzdělávání Bez úprav.
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání Bez úprav.
Organizace výuky - V rámci zasedacího pořádku posadit na co nejméně rušivé místo.- Zatěžovat na počátku vyučovací hodiny, během hodiny často střídat činnosti. I během vyučování umožnit pohybové aktivity a relaxaci.
Způsob zadávání a plnění úkolů - Slovně, jasně, krátce a výstižně, vyžadování zpětné vazby, zda došlo k pochopení zadání. U domácích úkolů označení strany a cvičení (zakroužkováním) v učebnici a následná kontrola, zda je označeno.
Nahrávám...
Nahrávám...