dnes je 22.7.2024

Input:

Příklad individuálního vzdělávacího plánu (Hana H.)

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14
Příklad individuálního vzdělávacího plánu (Hana H.)

Mgr. Lenka Štefanová

Individuální vzdělávací plán

Jméno a příjmení žáka Hana H.
Datum narození
Bydliště
Škola
Ročník osmý Školní rok 2018/2019
ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP
Kontaktní pracovník ŠPZ
Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka Klinická logopedie
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:
Zdůvodnění
Mentální postižení trvalého charakteru
Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP): - Zlepšení samostatnosti.- Zlepšení sociálních dovedností.- Zlepšení vyjadřovacích schopností.- Vytváření konkrétních představ.- Zlepšení čtení s porozuměním.- Upevňování základních početních operací v kontextu s finanční gramotností.- Zvládnutí individuálně nastavených minimálních výstupů RVP ZV.
Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP: Český jazyk, anglický jazyk, matematika, naukové předměty a předměty s převahou výchovného charakteru dle potřeby.
Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)
Metody výuky (pedagogické postupy) - Individualizace výuky v případě probírání nové látky, následné znovuvysvětlení nebo doplnění se zpětnou vazbou, zda Hanička porozuměla výkladu.- V hlavních předmětech vizualizovat a demonstrovat probíranou látku.- Zapojování Haničky do skupinových prací.- V naukových předmětech využívat i další formy a metody výuky – např. vyhledej obrázek k tématu apod.
Úpravy obsahu vzdělávání - Ano, Hanička bude vzdělávána dle IVP – minimální výstupy dle RVP ZV a ŠVP.- Druhý cizí jazyk bude zcela nahrazen předměty ze vzdělávácí oblasti "Člověk a svět práce".
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání - Ano – vzdělávání dle IVP, který vychází z minimálních výstupů RVP ZV a ŠVP v hlavních předmětech.- Druhý cizí jazyk bude zcela nahrazen předměty ze vzdělávácí oblasti "Člověk a svět práce".
Nahrávám...
Nahrávám...