dnes je 22.7.2024

Input:

Příklad individuálního vzdělávacího plánu (Tereza B.)

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21
Příklad individuálního vzdělávacího plánu (Tereza B.)

Mgr. Lenka Štefanová

Individuální vzdělávací plán

Jméno a příjmení žáka Tereza B.
Datum narození
Bydliště
Škola
Ročník šestý Školní rok 2018/2019
ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP
Kontaktní pracovník ŠPZ
Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:
Zdůvodnění
Výukové obtíže akcentované v matematice u dívky s celkově podprůměrným rozumovým potenciálem.Vázne samostatné a logické myšlení.
Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP): Podpora a rozvoj matematických schopností, nácvik práce s didaktickými pomůckami, fixace základního učiva matematiky
Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP: MatematikaAnglický jazyk – čísla, počítání, data
Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)
Metody výuky (pedagogické postupy) - Omezení časově limitovaných úkolů, prodloužení času na práci a následnou kontrolu, ověřování správnosti pochopení zadaného úkolu (zejména u slovních úloh), upozorňování na změnu algoritmů, používání pomocných výpočtů, využívání didaktických a názorných pomůcek, ověřování učiva ústní formou.- Individuální dohled a vedení, kladná motivace ke školní práci, aktivizace.- Ve výuce matematiky se zaměřit na nejzákladnější učivo, přínosem bude pravidelné doučování a individuální vedení Terezky v hodinách.
Úpravy obsahu vzdělávání Obsah učiva v plném rozsahu
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání Bez úpravy
Organizace výuky - Jedna hodina týdně nad rámec výuky pedagogická intervence, při těchto hodinách by mělo docházet k posilování probíraného učiva a k jeho procvičování.
Způsob zadávání a plnění úkolů - Jasné a srozumitelné zadávání úkolů a instrukcí, vždy se zpětnou vazbou porozumění.- Ponechat delší čas na vypracování úkolu či zkrácená verze (dle uvážení učitele).
Nahrávám...
Nahrávám...