dnes je 22.7.2024

Input:

Zpráva MŠ o dítěti

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.65 Zpráva MŠ o dítěti

Základní údaje o dítěti

Jméno a příjmení:   Datum narození:  
Bydliště:   Telefon:  
Jméno matky, otce:  
V MŠ od:   Název MŠ:  
Odborná péče (klin. logoped, psycholog, neurolog, foniatr, …):  

Stupeň PO: Platnost doporučení ŠPZ do:

Navrhujete u dítěte odklad školní docházky? ANO – NE (pokud ano, uveďte, prosím, hlavní důvody):  
Rodinné prostředí:
Výchovné působení ………………………………………………………………………………………………
Spolupráce s MŠ …………………………………………………………………………………………………
Jiná sdělení ……………………………………………………………………………………………………….
 

Pedagogická charakteristika dítěte

Rozumová oblast:

Nadání....................................................................................................................

Pozornost................................................................................................................

Paměť.....................................................................................................................

Zrakové vnímání....................................................................................................

Sluchové vnímání................................................................................................................

Úroveň všeobecných znalostí ..............................................................................................

Předmatematické/matematické představy ...........................................................................

Pracovní oblast: Aktivita,psychomotorické tempo...............................................................................................................................................
Samostatnost, vytrvalost.............................................................................................................................................................

Sebedůvěra.............................................................................................................................................................
Reakce na neúspěch.................................................................................................................................................................
Schopnost spolupráce, práce v kolektivu....................................................................................................................................
Sebeobsluha,,hygiena............................................................................................................................................
 

Chování:

Adaptace v MŠ…………………………………………………………………….

Chování v kolektivu………………………………………………………………..

Emoční a sociální zralost dítěte……………………………………………………

Hra ....................……………………………………………………………………..

Oblíbené činnosti………………………………………………………………………

Zvláštnosti v chování.....................................................................................................

Příp. kázeňské problémy...............................................................................................................................................

Řeč: výchozí logopedická diagnóza…………………………………………………

Schopnost užití řeči (s dětmi/ dospělými)…………………………………………

Zvláštnosti ve vyjadřování (zhodnoťte gramatický systém). …………………………………………

Porozumění instrukcím (plně, na úrovni věku, částečně).....................................................................................

Slovní zásoba ……………………………………………………………………………………

Výslovnost………………………………………………………………………………………

Spolupráce s logopedem ( jméno logopedky)…………………………………………………………

Jazykové prostředí v rodině…………………………………………………………………………

Obratnost:

Hrubá motorika………………………………………………………………………………………………….....

Jemná motorika…………………………………………………………………………………………………......

Kresebný projev…………………………………………………………………………………………………

Vztah ke kreslení……………………………………………………………………………………………………

Držení tužky……………………………………………………………………………………………

Doporučení pro další školní rok z pohledu školy:

Pokračování ve stanovených podpůrných opatřeních (PO): ano – ne

Návrh změny PO:


Třída dle §16, odst. 9 ŠZ (logopedická třída): ano – ne

Speciálně pedagogická péče: ano – ne v rozsahu: …………………………..

Asistent pedagoga: ano – ne (týdenní hodinová dotace): ………………………

IVP: ano - ne

Tyto údaje jsou důvěrné a slouží pouze pro zpřesnění diagnostiky a vnitřní potřebu SPC. Rodiče byli s hodnocením seznámeni a mají možnost k němu uplatnit výhrady.

..........................................

Nahrávám...
Nahrávám...