dnes je 22.7.2024

Input:

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17
Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020

JUDr. Hana Poláková

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním regionálního školství. Konkrétně jde o řešení financování asistentů pedagoga.

Dosud bylo financování asistenta pedagoga řešeno jako financování podpůrného opatření, na které vznikl nárok na základě doporučení školského poradenského zařízení. Nicméně asistent pedagoga je nezbytným partnerem učitelů ve třídách, školách a školských zařízeních zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ŠZ"). Zde však neslouží primárně jako nástroj společného vzdělání, inkluze. Není tedy tím pravým "podpůrným opatřením", který napomáhá vzdělávání žáků v běžném vzdělávacím proudu.

S existencí asistentů pedagoga jako běžných pedagogických pracovníků by mělo počítat nastavené PHmax (maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti týdně) v těchto třídách a školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto přistoupilo k jeho úpravě, která se dotkla mateřských škol, základních škol, středních škol a školních družin. Výhodou přijatého řešení je jednak úspora finančních prostředků na podpůrná opatření a především snížení administrativní zátěže školských poradenských zařízení, která nemusejí doporučovat asistenta pedagoga do vybraných škol a školských zařízení, kde asistent pedagoga již není chápán jako podpůrné opatření.

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Asistent pedagoga byl dosud chápán pouze jako podpůrné opatření. Spadá do kategorie pedagogických pracovníků a jako takový měl nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 20–40 hodin. K upřesnění rozsahu přímé pedagogické činnosti došlo již novelami vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. V rámci své pracovní směny vykonává asistent pedagoga jak činnost přímou výchovně vzdělávací, tak činnosti související, a to v poměru 9:1. Na 9 hodin přímé pedagogické činnosti připadá 1 hodina činností souvisejících. Školská poradenská zařízení doporučují podporu v nastavení počtu hodin týdně celkem, tedy v součtu přímé pedagogické činnosti a činnosti související. Pro lepší přehlednost může sloužit níže uvedená tabulka.

Tabulka 1: Přímá a nepřímá PČ asistenta pedagoga

Úvazek Přímá PČ Nepřímá PČ
0,25 9 1
0,3889 14 1,556
0,5 18 2
0,6389 23 2,556
0,75 27 3
0,8889 32 3,556
1 36 4

Pokud například školské poradenské zařízení doporučí využití asistenta pedagoga v rozsahu 25,5 hodiny týdně, z výše uvedené tabulky snadno zjistíte, že to pro asistenta pedagoga znamená celkový úvazek 0,6, z toho 23 hodiny přímé pedagogické činnosti a 2,5 hodiny činností souvisejících.

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. nově rozlišuje asistenta pedagoga jako běžného pedagogického pracovníka od asistenta pedagoga jako podpůrného opatření různě nastaveným rozsahem přímé pedagogické činnosti:

Tabulka 2: Rozlišení asistentů pedagoga

Asistent pedagoga jako běžný pedagogický pracovník 36 hodin týdně
Asistent pedagoga jako podpůrné opatření 32–36 hodin týdně

Do 31. 8. 2021 se na asistenty pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy nebo třídy, které NEJSOU určeny pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení (rozsah stanoven 20–40 hodin týdně).

Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Do nařízení vlády č. 123/2018 Sb. se vkládá nové ustanovení § 5a a § 5b. Ustanovení § 5a řeší PHmax v případě vzdělávání žáků se závažnými vadami řeči. Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ pro žáky s tímto znevýhodněním se PHmax stanovený pro školu zvýší o 1 hodinu.

Ustanovení § 5b nařízení vlády č. 123/2018 Sb. řeší PHmax pro výuku s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu. Odkazuje na přílohu č. 2 nařízení vlády stejně jako předcházející § 5a, která se týká oboru vzdělání Základní vzdělání, Základní škola speciální a Praktická škola jednoletá a dvouletá. PHmax platí pro školu a třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 ŠZ, třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě. Pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin asistenta pedagoga financovaného ze státního rozpočtu se použijí pravidla shodná s obecným pravidlem, podle kterého je-li PHmax školy vyšší –

Nahrávám...
Nahrávám...