dnes je 13.6.2024

Input:

Předloha hospitačního záznamu

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.82
Předloha hospitačního záznamu

Mgr. Lenka Polášková

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem ředitelky s učitelkou (asistentem pedagoga), kterému předchází sebehodnotící dotazník.

Vzor


Jméno třídní učitelky:

Jméno asistena pedagoga:

Datum:

Třída:


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPITACI

Typy sledovaných činností/vzdělávacích bloků

o dopolední vzdělávací blok

o pobyt venku

o odpolední vzdělávací blok

o jiné činnosti


Opakovaná hospitace ve stejné třídě, stejný den a se stejným pedagogem

o ano

o ne


Ročník

o děti mladší 3 let

o 3 – 4 leté

o 4 – 5 leté

o 5 – 6 leté

o smíšené 3–6 leté

o jiné – jaké

o smíšené včetně dětí od 2 let věku


Hospitovaná třída/skupina je zřízena dle § 16 pro děti se SVP

o ne

o ano


Děti

Počet zapsaných dětí ve třídě:

Z toho počet přítomných dětí:

Počet přítomných dětí mladších tří let:

Počet zapsaných dětí se SVP:

Z toho počet přítomných dětí se SVP:

Počet přítomných dětí s odlišným mateřským jazykem:

Počet přítomných nadaných dětí:


INFORMACE K PRÁCI TŘÍDNÍ UČITELKY

Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících

o ano

o ne


Funkční zařazení pedagoga

o ředitel

o zástupce ředitele

o učitel

o jiné


Personální podpora pro děti mladší tří let

o souběžné působení kvalifikovaného pedagoga

o souběžné působení nekvalifikovaného pedagoga

o kvalifikovaný školní asistent

o nekvalifikovaný školní asistent

o kvalifikovaná chůva

o nekvalifikovaná chůva

o kvalifikovaná zdravotní sestra

o žádná

o jiná forma personální podpory


ORGANIZACE A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah vzdělávání

o Cíle vzdělávání vycházely především z očekávaných dovedností uvedených v TVP nebo ve ŠVP.

o Cíle vzdělávání vycházely především z pedagogické diagnostiky přítomných dětí.

o Cíle vzdělávání vycházely především z aktuálních podmínek a situací.

o Cíle vzdělávání dětí stejného věku měly pro některé děti rozdílnou úroveň.

o Cíle vzdělávání dětí různého věku byly vhodně diferencovány.

o Děti byly seznámeny s cílem většiny činností.

o Vzdělávací nabídka směřovala k naplnění zvolených cílů.

o Cíle vzdělávání byly vhodně zvoleny

o Vzdělávání cíleně podporovalo socioemocionální rozvoj dětí.

o Vzdělávání obsahovalo vhodné příklady využití znalostí a/nebo dovedností v reálné situaci.

o Ve vzdělávání byly cíleně zařazeny činnosti posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí dětí.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro dané vzdělávání.


Organizace vzdělávání a užité metody

o Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.

o Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.

o Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti.

o Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).

o Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.

o Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.

o Při řízených činnostech se účelně střídaly odlišné vzdělávací metody.

o Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.

o Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.

o Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.

o Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro organizaci vzdělávání.


Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku

o Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.

o Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti a objevování.

o Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).

o Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.

o Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.

o Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.

o Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.

o Doba pro pobyt venku trvala zpravidla 2 hodiny v dopoledních hodinách.

o Děti měly dostatek volného pohybu.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro organizaci vzdělávání.


Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok

o Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.

o Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.

o Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti a objevování.

o Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).

o Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.

o Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.

o Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.

o Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.

o Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.

o Pedagog respektoval individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

o Dětem s nižší potřebou spánku byl nabízen jiný vhodný program namísto odpočinku dětí na lůžku.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro organizaci vzdělávání.


Děti

o Téměř všechny děti byly vzdělávací nabídkou zaujaty.

o Během vzdělávání děti mezi sebou spolupracovaly.

o Vzdělávací nabídka pro dvouleté děti byla vhodná.

o Vzdělávací nabídka děti byla vhodná pro děti v povinném předškolním vzdělávání.

o Během vzdělávání nebylo žádné dítě pasivní.

o Děti vyjadřovaly svoje názory, nápady a myšlenky.

o Mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a pedagogem panovala příjemná atmosféra.

o Děti se chovaly podle společně stanovených pravidel soužití. (Nejde o herní, hygienická či bezpečnostní pravidla.)

o Děti účelně využívaly informační technologie.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro činnost dětí.


Hodnocení

o Pedagog poskytoval srozumitelnou zpětnou vazbu (popis toho, jak se dítě chovalo, co dělalo, v čem se posunulo apod.).

o Pedagog efektivně využíval podstatných prvků formativního hodnocení.

o Oceňování projevů a výkonů jednotlivých dětí bylo vhodné vzhledem k jejich možnostem.

o Děti přirozeně hodnotily svou činnost nebo činnosti ostatních na odpovídající úrovni.

o Pedagog kvalitně zhodnotil vzdělávací činnosti.

o Žádné z uvedených tvrzení není charakteristické pro činnost dětí.


Organizační formy vzdělávání

FRONTÁLNÍ - dominantní postavení pedagoga a společná práce dětí; V MENŠÍCH SKUPINÁCH - dvě a více skupin, přičemž každá má jiný úkol, ale uvnitř skupiny neprobíhá kooperace SKUPINOVÉ (KOOPERATIVNÍ)- spolupráce, rozdělení rolí více než dvou dětí; PRÁCE VE DVOJICÍCH – rozdělení rolí ve dvojicích; SAMOSTATNÁ PRÁCE – práce jednotlivce.

  Nevyskytla se   Okrajově   Výrazně   Dominantní  
Frontální vzdělávání                                                              
V menších skupinách                                                              
Práce ve dvojicích                                                              
Samostatná práce                                                              
Skupinové kooperativní                                                              
                                                             


Účelnost využití organizačních forem

Hodnocení se vztahuje k většině času a většině dětí.

  Rozhodně ano   Spíše ano   Spíše ne   Rozhodně ne  
Frontální vzdělávání                                                              
Menší skupiny                                                              
Kooperativní vzdělávání                                                              
Práce ve dvojicích                                                              
Samostatná práce                                                              
                                                             
                                                             


INFORMACE K PODŮRNÝM OPATŘENÍM

Vhodná podpora nadaných dětí (bez ohledu na doporučení ŠPZ)

o ano

o ne


Využití podpůrných opatření pro děti se SVP

o úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání

o použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek

o využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů

o vzdělávání podle plánu pedagogické podpory

o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

o využití asistenta pedagoga

o využití dalšího pedagogického pracovníka

o využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící

o využití dalších osob poskytujících dítěti podporu podle zvláštních právních předpisů

o poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených

o jiné – uveďte jaké

o podpůrné opatření nebylo ve výuce zapotřebí

o podpůrná opatření nebyla při vzdělávání využita


Doplňující informace:


Ve třídě působí asistent pedagoga

o z důvodu zdravotního postižení dítěte (dětí)

o z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek dítěte (dětí)

o sdílený asistent


Děti s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu

o dítě s lehkým mentálním postižením

o dítě se středně těžkým mentálním postižením

o dítě s těžkým mentálním postižením

o dítě se zrakovým postižením

o dítě se sluchovým postižením

o dítě s tělesným postižením

o dítě s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)

o dítě s narušenou komunikační schopností

o dítě se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)

o dítě se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)

o dítě s více vadami (kombinované postižení)

o dítě s psychiatrickým onemocněním


Děti s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu

o dítě cizinec

o dítě – příslušník národnostní či etnické menšiny

o dítě žijící v sociálně vyloučené lokalitě

o dítě v pěstounské péči nebo ústavní výchově

o dítě s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

o dítě s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí

o dítě z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání

o dítě, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou

o dítě s potřebou podpory z jiného důvodu – jakého


Průběh vzdělávání

Jako dítě se SVP je označeno dítě, kterému bylo doporučen podpůrné opatření asistent pedagoga, jako ostatní děti jsou myšleny děti, které nemají doporučeno podpůrné opatření asistent pedagoga (tj. všechny ostatní děti ve třídě).

o Vzdělávání dítěte (dětí) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním dětem.

o Při vzdělávacích činnostech pracují asistent pedagoga a učitel střídavě dítětem (dětmi) se SVP a s ostatními dětmi ve třídě.

o Při vzdělávacích činnostech vzdělává dítě (děti) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.


Forma přímé podpory dítěte se SVP

  Výhradně učitel   Učitel ve spolupráci s AP   Výhradně AP   Situace se nevyskytla  
Vysvětkení nových jevů, postupů.                                                              
Nahrávám...
Nahrávám...